बरखीमा छाेरी

समाधान संवाददाता २०७५ पुष १८ गते ११:३६
cfdfsf] lsl/of ub}{ 5f]/Lx? M bfª t'n;Lk'/ pkdxfgu/kflnsf j8f g+= !! h;k'/sL tf/f lassf] lgwg kl5 cfdfsf] lsl/of a;]sL 5f]/Lx? . a'jf lab]z uPsfn] b'O{5f]/Lx? lsl/of a;]sf x'g\ . t:jL/ M bLks af]x/f, ndxL -bfª+_, k|b]z g+=%, /f;;

दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ जसपुरकी तारा बिकको निधन पछि आमाको किरिया बसेकी छोरीहरु । बुवा बिदेश गएकाले दुईछोरीहरु किरिया बसेका हुन् । तस्वीरः दीपक बोहरा, लमही (दाङं), प्रदेश नं.५, रासस

तपाईको प्रतिक्रिया