उपभोक्ताहितमा सरकार छैन

समाधान संवाददाता २०७५ चैत २ गते ९:२५
tgx'Fsf] Jof; gu/kflnsf–@ l:yt dgf]h s'6fgL lk;fgL ldnsf ;~rfns zld{nf >]i7nfO{ sDjfO{g ldn ;]6 x:tfGt/0f ub}{ lhNnf ;dGjo ;ldlt tgx'Fsf k|d'v zflGt/d0f jfUn] . 3/]n' tyf ;fgf pBf]u ljsf; ;ldlt d'Vo zfvf sfof{no tgx'Fn] *) k|ltzt cg'bfgdf pQm k|ljlw x:tfGt/0f u/]sf] xf] . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg], bdf}nL, -tgx'F_, /f;;

समाधान संवाददाता

मे १५ अर्थात् उपभोक्ता दिवस । शुक्रबार दिवस मनाउनका लागि सरकारले प्राथमिकता नदिएको व्यापक गुनासो । शुक्रबार पोखरा महानगरपालिकाले उपझोक्ता दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका सहभागीले सरकारले उपभोक्ता समस्याप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका हुन् ।

उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपीलनाथ कोइरालाले सरकारले वास्ता नगरेका कारण उपभोक्ता मर्काका परेको गुनासो गरे । उनले हरेक निकायबाट उपभोक्ता दिवस मनाउन निर्देशन आएको बताउँदै त्यस अनुरुप सरकारले ध्यान दिनै नसकेको बताए । उपभोक्ता मञ्चका सचिव मिलन तिवारीले सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि नगरेकामा गुनासो गरे । उनले सरकारले उपभोक्ता मञ्चको दवावमा मात्र दिवस मनाउनु परेको दुखेसो पोखे । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले पोखरा महानगरले अनुगमनमा अधिकारी नभएको भन्दै तर्किने गरेको बताए । श्रेष्ठले उपभोक्ता दिवसलाई महानगरले प्राथमिकतामा नराखेको अरोप लगाए ।

Advertisement

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले नयाँ नियममा जिल्ला प्रशासनलाई कुनै अधिकार नभएको उल्लेख गरे । उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसबारे ध्यान दिए समस्या समाधान हुने धारणा राखे । सहरका उपभोक्ताले पैसा तिरेर दीर्घरोग पाल्न बाध्य भएको जानकारी दिँदै प्रजिअ बुढाले नियमित अनुगमन, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था भए समस्या नआउने बताए । कार्यक्रममा गुणस्तर नापतौल विभागका सन्तोष शर्मा, खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख प्रशान्त पोख्रेल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव चिनु गुरुङ लगायतले बोलेका थिए ।

Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया