सर्वाेच्चमा ५ न्यायाधीशले सपथ लिए

समाधान संवाददाता २०७६ वैशाख ८ गते १७:४४
/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L,pk/fi6«klt gGbaxfb'/ k'g,/fli6«o ;ef cWoIf u0f]zk|;fb ltldN;]gfsf] pkl:yltdf cfOtaf/ /fli6«klt sfof{no lztnlgjf;df ;jf]{Rr cbfntsf GofofwLzx?sf] kb tyf uf]klgotfsf] zky u/fpb} k|wfgGofofwLz rf]n]Gb| zdz]/ ha/f . ;ky lng] GofofwLzdf k|sfzs'df/ 9'ªufgf,;'idfntf dfy]df, s'df/ /]UdL, xl/k|;fb km'ofFn / 8f dgf]hs'df/ zdf{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

समाधान सम्वाददाता, काठमाण्डौं

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त पाँच जनाले आज सपथ लिएका छन् ।

न्यायाधीसहरु प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डाक्टर मनोजकुमार शर्माले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा सपथ लिएका हुन् ।

Advertisement

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थिञतिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशहरुलाई शपथ गराएका हुन् । सपथ लगत्तै पाँचै जनाले सर्वोच्चमा पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

संघीय संसद्को सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीश नियुक्त गरेकी थिइन् ।

Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया