प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्ने, समाधानबाट प्रत्यक्ष प्रसारण

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ २८ गते ७:२८
k|ltlglw;efsf] a}7s k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL k|ltlglw;efsf] z'qmaf/sf] a}7sdf ljlgof]hg ljw]ossf] 5nkmndf p7]sf k|Zgdfly hjfkm lbg'x'Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

समाधान, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज ११ बजेपछि संसदमा सम्बोधन गर्दै छन् ।

देशको भूभाग बढाउने गरी हुँदै गरेको संविधान संशोधन र संसदमा सांसदहरुले उठाएका विविध विषयलाई समेटेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । उनको संबोधन समाधान न्यूज पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ ।

Advertisement

संसद सचिवालयको बुधबारको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयका बिभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने उल्लेख छ ।

Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया