तनहुँ हाइड्रोको सुरुङस्थलको काम धमाधम

समाधान संवाददाता २०७७ कार्तिक ११ गते ८:०७
tgx'F xfO8«f]sf] ;'?ª:yn bdf}nL, !! sflQs . tgx'Fsf] Clifª ufpFkflnsf–! emfk'6f/df /x]sf] tgx'F hnljB't cfof]hgfsf] ;'?ª:yn . bz}+df klg hnljB't cfof]hgfsf] sfd lg/Gt/ eO/x]sf] 5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg], /f;;

रासस, दमौली

Advertisement

तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा रहेको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङस्थलको काम दशैंमा पनि निरन्तर भइरहेको छ ।

एक सय चालिस मेगावाट क्षमताको आयोजना अन्तर्गत सिनो हाइड्रोले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको विद्युतगृह निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

विद्यृतगृह निर्माणका लागि १ सय ८८ मिटर केवल टनेलको काम केही समय अगाडि मात्रै सम्पन्न भएको थियो ।

सिनोले आयोजनाको प्याकेज दुई अन्तर्गतको सुरुङ, विद्युतगृह निर्माण र हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति जडानको ठेक्का पाएको छ ।

Advertisement

आयोजनाका लागि एक सय चालिस मिटर बाँध, एक हजार १ सय ६२ मिटर र ७४ मिटर को मुख्य सुरुङ, ८९ मिटर लम्बाई, २२ मिटर चौडाई र ४४ मिटर उचाई भएको भूमिगत विद्यृतगृह निर्माण गरिनेछ ।

खुद उचाई १२१ मिटर रहने आयोजनाबाट सुख्खायामा १७८।९० मेगावाट र वर्षायाममा ३२३।६८ मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्नेछ ।

आयोजनाको कुल लागत ५०५ मिलियन अमेरिकी डलर ९प्रशारण लाईन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत० रहेको छ । जाइकाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतका कामका लागि रु १८४ मिलियन डलर बेहोर्ने छ ।

तस्वीर ः कृष्ण न्यौपाने, रासस

तपाईको प्रतिक्रिया